نصب و راه اندازی

نصب جالنو واقعا ساده است، فقط شامل سه مرحله است:

آخرین نسخه را دانلود کنید

آخرین نسخه این فریم-ورک را میتونید همیشه از شاخه اصلی مخزنش دانلود کنید: دانلود ZIP

یا اینکه مخزن را بصورت کامل کلون کنید:

git clone https://github.com/jalno/base.git

یک پایگاه داده بسازید

اگر پروژه را بر روی رایانه شخصیتون راه اندازی میکنید، از طریق PHPMyAdmin یک پایگاه داده جدید بسازید، یا در غیر اینصورت به پنل میزبانیتون مراجعه کنید.سپس دستورات زیر را در پایگاه داده درون ریزی کنید:

CREATE TABLE `base_cache` (
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `value` text NOT NULL,
  `expire_at` int(10) unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`name`),
  KEY `expire_at` (`expire_at`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `base_processes` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(255) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
  `pid` int(11) DEFAULT NULL,
  `start` int(11) DEFAULT NULL,
  `end` int(11) DEFAULT NULL,
  `parameters` text COLLATE utf8_persian_ci,
  `response` text COLLATE utf8_persian_ci,
  `progress` int(11) DEFAULT NULL,
  `status` tinyint(4) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_persian_ci;

CREATE TABLE `options` (
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `value` text NOT NULL,
  `autoload` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`name`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

INSERT INTO `options` (`name`, `value`, `autoload`) VALUES
('packages.base.routing.www', 'nowww', 1),
('packages.base.routing.scheme', 'http', 1);

اتصال را برقرار کنید

فایل packages/base/libraries/config/config.php را با یک ویرایشگر متن باز کنید و در قسمت packages.base.loader.db مشخصات اتصال به پایگاه داده را وارد کنید. برای مثال:

<?php
namespace packages\base;
$options = array(
  'packages.base.loader.db' => array(
    'type' => 'mysql',
    'host' => '127.0.0.1',
    'user' => 'root',
    'pass' => 'myComplexPassword',
    'dbname' => 'jalno'
  )
...