json

برای تبدیل آرایه به رشته میتوانید از متد های packages\base\json استفاده کنید . دو تابع که یکی برای تبدیل آرایه به رشته و دیگری برای تبدیل رشته json به آرایه استفاده میشود . متد ها را میتوانید بدون هیچ نگرانی در هم ریختگی برای آرایه و یا رشته های زبان فارسی استفاده کنید .

تبدیل آرایه به رشته

برای تبدیل یک آرایه به رشته (برای امور مختلف مانند ذخیره در پایگاه داده) باید از تابع encode استفاده کنید . این تابع در پارامتر خود یک مقدار از هر جنسی دریافت میکند و خروجی آن یک رشته خواهد بود .

json\encode(input);

ثابت JSON_PRETTY_PRINT

یک مقدار ثابت در زبان php است که میتوانید این مقدار را در پارامتر دوم تابع encode استفاده کنید . با تنظیم این ثابت، خروجی رشته به صورت مرتب شده خواهد بود .

مثال

$array = array("a"=>1,"b"=>2,"c"=>3,"d"=>4,"e"=>5);
echo json\encode($array);
echo json\encode($array, JSON_PRETTY_PRINT);
/*
{"a":1,"b":2,"c":3,"d":4,"e":5}
{
  "a": 1,
  "b": 2,
  "c": 3,
  "d": 4,
  "e": 5
}
\*/

تبدیل رشته

برای تبدیل یک رشته (که باید حتما این رشته از نوع json باشد) باید از متد decode استفاده کنید . این متد در پارامتر اول یک رشته دریافت میکند . در صورتی که مقدار دوم این تابع را برابر true قرار دهید، خروجی تابع یک آرایه و در غیر اینصورت یک شئ خواهد بود .

json\decode(string);

مثال 1

$array = array(
  "name" => "jalno",
  "company" => "جی سرور",
  "domain" => "https://www.jeyserver.com"
);
echo json\encode($array);
echo json\encode($array, JSON_PRETTY_PRINT);
/* output

{"name":"jalno","company":"جی سرور","domain":"https:\/\/www.jeyserver.com"}

{
  "name": "jalno",
  "company": "جی سرور",
  "domain": "https:\/\/www.jeyserver.com"
}

*/

مثال 2

$json = {"a":1,"b":2,"c":3,"d":4,"e":5};

var_dump(json\decode($json));
var_dump(json\decode($json, true));

/* output
object(stdClass)#1 (5) {
  ["a"] => int(1)
  ["b"] => int(2)
  ["c"] => int(3)
  ["d"] => int(4)
  ["e"] => int(5)
}

array(5) {
  ["a"] => int(1)
  ["b"] => int(2)
  ["c"] => int(3)
  ["d"] => int(4)
  ["e"] => int(5)
}
*/