MVC

کنترلر

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی کنترلر مراجعه کنید

خواندن و نوشتن اطلاعات در پایگاه داده، بررسی اطلاعات دریافت شده از مسیریاب، اعتبار سنجی مقادیر ارسالی از فرم و پردازش های سمت سرور در این قسمت انجام خواهد شد.

کنترلر رابط بین قسمت Model و View خواهد بود. به این صورت که اطلاعات دریافت شده از مدل برای نمایش به view برای نمایش ارسال خواهد شد و همینطور به صورت برعکس اطلاعات دریافتی از view پس از تایید اعتبار توسط مدل ها در پایگاه داده ذخیره خواهد شد.

قالب

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی قالب مراجعه کنید

به بخش هایی مثل HTML، CSS و Javascript (سمت کاربر و برای پویایی صفحات)، که به کاربر نمایش داده میشوند، قالب و یا همان frontend گفته میشود.

در این فرم ورک، قسمت ظاهری وب و قسمت پشت (backend) کاملا از هم جدا بوده و با استفاده از الگوی MVC (که مخفف Model-View-Controller می باشد) به یکدیگر متصل میشوند.

در این رابطه، ارتباط با پایگاه داده و خواندن، تغییرات و ذخیره اطلاعات در قسمت پشتی انجام میشود و فقط نتیجه عملیات و یا اطلاعات دریافت شده، برای نمایش به قسمت ظاهری ارسال خواهد شد.

ظاهر

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی ظاهر مراجعه کنید

شامل یک قسمت در backend و یک قسمت در frontend است. البته این دو قسمت از طریق رابطه پدر-فرزندی به یکدیگر متصل هستند. از این قسمت برای ارسال اطلاعات از کنترلر به سمت قالب استفاده می شود. هم چنین اگر پردازشی برای نمایش داده ها نیاز باشد ، میتوان از این قسمت استفاده نمود.

مدل (model)

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی ارتباط شئ گرا با پایگاه داده و یا ارتباط مستقیم با پایگاه داده مراجعه کنید

برای ارتباط با پایگاه داده و خواندن و نوشتن اطلاعات استفاده خواهد شد. برای ارتباط مستقیم با با پایگاه داده برای خواندن و نوشتن اطلاعات میتوانید از کلاس db استفاده نمایید.البته در ارتباط مستقیم، اطلاعات بدون اعتبار سنجی و پردازش برای پایگاه داده ارسال خواهد شد. و یا میتوانید از مدل های کلاس dbObject استفاده نمایید. در این روش، هر جدول به صورت نمونه های شئ گرا قابل استفاده خواهند بود و قبل اعمال تغییرات، اطلاعات اعتبار سنجی خواهند شد.