پاسخ ها

هنگامی که مسیر یاب یک درخواست http تحویل یک کنترلر می دهد و آن را فراخوانی میکند، از آن انتظار دارد تا پس از انجام پردازش های لازم یک شئ از کلاس package\base\response را در نهایت برگرداند . یک پاسخ می تواند انواع مختلفی داشته باشد .

صفحات وب

اگر شما یک شئ از کلاس view را در اختیار داشته باشید و قصد دارید تا آن را به کاربر نشان دهید، از متد setView کلاس response استفاده کنید و فریمورک پس از تمام شدن اجرای کنترلر آن را به کاربر نشان خواهد داد .

مثال

<?php
namespace packages\packagename\controllers;
use \packages\base\{controller, response, view};
use \packages\packagename\views;
class Main extends controller {
  public function index(): response {
    $view = view::byName(views\index::class);
    $response = new response(true);
    $response->setView($view);
    return $response;
  }
 }

پاسخ به درخواست های Ajax و API

اگر شما از سمت مرورگر درخواستی ارسال میکنید و نیاز دارید تا سرور اطلاعات لازم را به فرم JSON و یا XML برگرداند، شما باید از متد setData کلاس response استفاده کنید . این تابع در پارامتر اول مقدار آیتم و در پارامتر دوم( که حتما میبایست از جنس رشته باشد) کلید آن مقدار را دریافت میکند . فریم ورک زمانی که در URL Parameter مقدار ajax=1 و یا api=1 را دریافت کند، این مقادیر را به مرورگر ارسال میکند .

مثال

<?php
namespace packages\packagename\controllers;
use \packages\base\{controller, response, http};
use \packages\packagename\state;
class API extends controller {
  public function getCities(): response {
    $response = new response(true);
    $city = new state\city();
    $city->where("state", http::getData("state"));
    $city->orderBy("title_fa", "ASC");
    $response->setData($city->get(), "cities");
    return $response;
  }
}

انتقال کاربر

در نظر بگیرید که کاربر فرم ورود به سایت را برای سرور ارسال کرده و کنترلر به نتیجه میرسد که اطلاعات وارده شده صحیح است، اکنون نوبت آن رسیده که کاربر را به پنل کاربری منتقل کنید . یا شما شما لازم دارید تا کاربر را برای پرداخت صورتحساب به درگاه پرداخت منتقل کنید . در این شرایط شما لازم دارید تا کاربر را از آدرسی به آدرس دیگری منتقل کنید و این کار میتواند با متد Go از کلاس response انجام شود . شما در تنها پارامتر این تابع هر آدرسی وارد کنید، کاربر به آن آدرس منتقل خواهد شد .

مثال

<?php
namespace packages\packagename\controllers;
use \packages\base;
use \packages\base\{controller, response, view, inputValidation, views\FormError};
use \packages\packagename\{user, views};
class Main extends controller {
  public function login(): response {
    $response = new response(false);
    $view = view::byName(views\login::class);
    $inputRules = array(
      "username" => array(
        "type" => "email",
      ),
      "password" => array()
    );
    try {
      $inputs = $this->checkinputs($inputRules);
      $user = new user();
      $user->where("email", $inputs["username"]);
      $user->where("password", md5($inputs["password"]));
      if (!$user = $user->getOne()) {
        throw new inputValidation("username");
      }
      $response->setStatus(true);
      $response->Go(base\url("userpanel"));
    } catch(inputValidation $error) {
      $view->setFormError(FormError::fromException($error));
    }
    $response->setView($view);
    return $response;
  }
}

فایل

پاسخ ها میتواند از جنس فایل ها باشند و فایل ها میتوانند دانلود شوند (مثل فایل های فشرده، برنامه ها یا ...) و یا میتواند بلافاصله به کاربر نشان داده شوند (مثل تصاویر و یا فایل های صوتی و تصویری) . برای این منظور میتوانید از متد setFile از کلاس response استفاده کنید .

مثال

<?php
namespace packages\packagename\controllers;
use \packages\base\{controller, response, NotFound};
use \packages\packagename\ticket;
public function getTicketFile($data): response {
  $file = new ticket\file();
  $file->where("id", $data['file']);
  if (!$file = $file->getOne()) {
    throw new NotFound();
  }
  $response = new response();
  $responsefile = new response\file();
  $responsefile->setLocation($file->path);
  $responsefile->setSize($file->size);
  $responsefile->setName($file->name);
  $response->setFile($responsefile);
  return $response;
}

تولید آدرس

در این فریم ورک لازم است تا برنامه نویس از تولید آدرس به صورت دستی خودداری کند و تمامی آدرس ها را برای استاندارد سازی از طریق تابع base\url بسازد . این تابع در پارامتر اول آدرس را بدون نام دامنه و زبان ، در پارامتر دوم آرایه ای از رشته ها برای پارامتر های داخل آدرس (که در این آرایه کلید هر ایندکس کلید URL Parameter و مقدار هر کلید، مقدار آن است) و در پارامتر سوم نوع بازگشتی آدرس را دریافت میکند . در صورتی که در پارامتر سوم مقدار true وارد کنید ، مقدار خروجی آدرس به صورت کامل و همراه با نام دامنه اصلی می باشد ، در غیر این صورت تنها آدرس و پارامتر ها (در صورت وارد کردن در پارامتر دوم) نشان خواهد داد .

base\url(page, parameters, absolute);

مثال

$url = base\url("userpanel");
echo $url;
/*
$url = "/userpanel";
*/
$url = base\url("register", array(
"state" => "tehran"
));
echo $url;
/*
$url = "/userpanel/?state=tehran";
\*/
$url = base\url("", array(), true);
echo $url;
/*
$url = "http://yourdomain.com";
\*/