اعتبار سنجی

اطلاعات ارسال شده از سمت کاربر می بایست قبل از هرگونه عملیات، اعتبار سنجی شوند . بررسی رشته های دریافتی برای اطمینان از عدم وجود کد و یا کد های مخرب برنامه نویسی یکی از مهم ترین کارهایی است که در این بخش باید کنترل شوند . فقط فیلد هایی که باید دریافت کنید را مشخص کنید تا مابقی فیلد ها ( که ممکن است توسط افراد مخرب در مقدار های ارسالی گنجانده شده اند ) نادیده گرفته شوند . میتوانید نوع و یا مقداری که انتطار دارید توسط کاربر از هر فیلد دریافت کنید را مشخص کنید . اعتبار سنج به صورت خودکار هر مقدار و یا نوعی به غیر از آنچه مشخص شده دریافت کنید ، با پرتاب یک استثناء از جنس package\base\inputValidation از ادامه عملیات جلوگیری خواهد کرد . برای این موضوع میتوانید از متد checkinputs کلاس package\base\controller استفاده کنید . این متد در پارامتر خود یک آرایه دریافت میکند . کلید های این آرایه ، نام فیلد ها و در هر ایندکس، نوع، مقدار پیشفرض، مقدار های مورد انتظار، اختیاری بودن و مجاز به خالی بودن برای هر فیلد به صورت جداگانه مشخص می شود .

مثال 1

<?php
namespace packages\packagename\controllers;
use \packages\base\{controller, response};
use \packages\packagename\user;
class Main extends controller {
  public function register(): response {
    $response = new response();
    $view = view::byName(views\register::class);
    $inputRules = array(
      "firstname" => array(
        "type" => "string",
      ),
      "lastname" => array(
        "type" => "string",
        "optional" => true,
        "empty" => true,
      ),
      "email" => array(
        "type" => "email",
      ),
      "cellphone" => array(
        "type" => "cellphone",
      ),
      "state" => array(
        "values" => array("Tehran", "Esfahan")
      ),
      "publish_email" => array(
        "type" => "bool",
      ),
      "password" => array(),
      "password_again" => array()
    );
    try {
      $response->setStatus(false);
      $inputs = $this->checkinputs($inputRules);
      if ($inputs["password"] != $inputs["password_again"]) {
        throw new inputValidation("password_again");
      }
      $user = new user();
      $user->firstname = $inputs["firstname"];
      if (isset($inputs["lastname"]) {
        $user->lastname = $inputs["lastname"];
      }
      $user->email = $inputs["email"];
      $user->cellphone = $inputs["cellphone"];
      $user->password = md5($inputs["password"]);
      $user->publish_email = $inputs["publish_email"];
      $user->save();
      $response->setStatus(true);
      $response->Go(base\url("userpanel"));
    } catch(inputValidation $error) {
      $view->setFormError(FormError::fromException($error));
    }
    $response->setView($view);
    return $response;
  }
}

مثال 2

<?php
namespace packages\packagename\controllers;
use \packages\base\{controller, response};
use \packages\packagename\user;
class Main extends controller {
  public function login(): response {
    $response = new response();
    $view = view::byName(views\login::class);
    $inputRules = array(
      "username" => array(
        "type" => "email",
      ),
      "password" => array()
    );
    try {
      $response->setStatus(false);
      $inputs = $this->checkinputs($inputRules);
      $user = new user();
      $user->where("email", $inputs["username"]);
      $user->where("password", md5($inputs["password"]));
      if (!$user = $user->getOne()) {
        throw new inputValidation("username");
      }
      $response->setStatus(true);
      $response->Go(base\url("userpanel"));
    } catch(inputValidation $error) {
      $view->setFormError(FormError::fromException($error));
    }
    $response->setView($view);
    return $response;
  }
}