Deprecated: packages\base\IO\file\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/file/local.php on line 7

Deprecated: packages\base\IO\directory\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/directory/local.php on line 6

Deprecated: packages\base\package implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/loader/package.php on line 4

Deprecated: packages\base\router\rule implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/router/rule.php on line 5

Deprecated: packages\base\response implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/utility/response.php on line 9
جالنو

تولید آدرس

در جالنوبرای تولید آدرس قابل دسترس در مرورگر از سه روش میتوان استفاده کرد که هر روش برای دسترسی به فایل های مختلفی استفاده میشود که به شرح زیر میباشد.

متد / تابع دسترسی به فایل
packages\base\url لینک به صفحات
packages\base\frontend\theme::url لینک به فایل های استاتیک قالب
packages\base\package::url لینک به فایل های استاتیک پکیج

تنظیمات زبان

ابتدا باید در فایل config.php که در مسیر packages/base/libraries/config قرار دارد تنظیمات زبان پیشفرض و تغییر زبان و امکان مخفف وارد کردن زبان را انجام دهیم.

توجه : اگر تنظیمات زبان انجام شده باشد، در تولید آدرس ، زبان فعال در آدرس قرار داده میشود.

زبان پیش فرض :

با استفاده از آپشن packages.base.translator.defaultlang میتوانیم زبان پیش فرض سایت را مشخص کنیم. مقدار وارد شده باید کد زبان کامل باشد. اگر این آپشن مقدار دهی نشود, هر کد زبان کاملی را میپذیرد. کد زبان کامل از کد زبان دو حرفی_کد کشور دو حرفی تشکیل میشود

'packages.base.translator.defaultlang' => 'fa_IR' // or en_US

زبان های مجاز برای تغییر زبان :

با استفاده از آپشن packages.base.translator.active.langs زبان های مجاز برای تغییر در پروژه معرفی می‌شوند.

کاربرد آن زمانی است که پروژه ی شما دارای ۳ زبان فایل ترجمه است ولی شما قصد دارید فقط ۲ زبان از آن فعال باشد. با تعریف زبان ها در این آپشن از باز شدن سایت در زبان سوم جلوگیری میشود.

توجه : زبان پیشفرض جزو زبان های مجاز برای تغییر زبان در نظر گرفته میشود حتی اگر در این آپشن تعریف نشود.

مثال :

'packages.base.translator.defaultlang' => 'en_US',
'packages.base.translator.active.langs' => array(
  "fa_IR",
)

تغییر زبان :

با استفاده از آپشن packages.base.translator.changelang مشخص میکنیم کاربر از چه روشی زبان را مشخص کند. سه مقدار میتواند داشته باشد :

مقدار کاربرد
uri زبان در ابتدای ادرس اضافه میشود
parameter انتهای آدرس اضافه میشود
خالی باشد کاربر نمیتواند بطور مستقیم زبان را تغییر دهد

مثال uri :

/fa/contactus 

مثال parameter :

/contactus?lang=fa

مثال از خالی بودن : زبان در آدرس اضافه نمیشود

/contactus

مخفف وارد کردن زبان :

با استفاده از آپشن packages.base.translator.changelang.type امکان مخفف وارد کردن زبان را در آدرس میدهد . آپشن مقادیر short , complete میگیرد.

مثال

'packages.base.translator.changelang.type' => 'short' // fa
'packages.base.translator.changelang.type' => 'complete'  //fa_IR

نمونه فایل config.php

'packages.base.translator.defaultlang' => 'fa_IR',
'packages.base.translator.changelang' => 'parameter', //uri, parameter
'packages.base.translator.changelang.type' => 'complete', //short, complete

لینک به صفحات

برای ادرس دهی و لینک شدن به صفحات مختلف از تابع packages\base\url استفاده میشود . این تابع سه ارگومان ورودی میگیرد;

آرگومان اول

آرگومان اول ادرس صفحه مورد نظری را میگیرد که در فایل routing.json تعریف شده است.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ‍مسیریابی مراجعه کنید.

نمونه فایل routing.json

[
  {
    "path": "/",
    "controller": "controllers/Main@index"
  },
  {
    "path": "about-us",
    "controller": "controllers/Main@aboutus"
  }
]

میتوان url را بصورت function packages\base\url در فایل مورد استفاده معرفی کرد.

مثال 1

<?php
namepsacep packages\packagename\controllers;

use function packages\base\url;
use packages\base\{Controller, Response};

class Main extends Controller {
  public function index(): Response {
    $response = new Response(true);
    $response->Go(url("about-us")); // redirect to about us page
    return $response;
  }
}

مثال 2 همچنین میتوان packages\base را use کرده و url را بصورت base\url() فراخوانی کرد.

<?php
namepsacep packages\packagename\controllers;

use packages\base;
use packages\base\{Controller, Response};

class Main extends Controller {
  public function index(): Response {
    $response = new Response(true);
    $response->Go(base\url("about-us")); // redirect to about us page
    return $response;
  }
}

آرگومان دوم

آرگومان دوم یک آرایه key => value دریافت می‌کند،‌ که به وسیله آن پارامتر‌های آدرس مشخص ‌می‌شوند. مقدار کلید هر خانه از آرایه کلید پارامتر و مقدار آن، مقدار پارامتر میباشد.

مثال

use function packages\base\url;

// domain is domain.com

echo url("users", ["id" => 1]);
/**
 * Output is:
 * /en/users?id=1 or
 * /users?id=1&lang=en or
 * /users?id=1 // if the Site isn't multi languages
 */

در فریمورک ایندکس های @hostname و @lang و @encode در این ارایه رزرو شده‌اند که کاربرد آن‌ها بجز تعریف پارامتر‌های آدرس میباشد. کاربرد هر کدام به شرج زیر است.

معرفی ایندکس های آرگومان دوم

@lang : با استفاده از ایندکس @lang میتوانیم زبان مورد نظر را برای آدرس url تعیین کنیم. مقدار ایندکس میتواند کد زبان دو حرفی باشد. درصورتی میتوانیم زبان را تعیین کنیم که سایت به صورت چند زبانه باشد و در فایل config.php که در مسیر packages/base/libraries/config قرار دارد، تنظیمات زبان انجام شده باشد.

مثال

use function packages\base\url;

echo url("login", ["@lang" => "fa"], true);
/**
 * Output is:
 * https://domain.com/fa/login or
 * https://domain.com/login/?%40lang=fa  
**/

@hostname : از ایندکس @hosname .برای تولید آدرس به جای آدرس دامنه اصلی سایت استفاده می‌شود برای تغییر دامنه باید آرگومان سوم تابع packages\base\url را برابر با true مقدار دهی کنیم.

اگر مقدار آرگومان سوم false باشد @hostname به عنوان پارامتر به ادامه ی آدرس اضافه می‌شود.

مثال 1

use function packages\base\url;

echo base\url("login", ["@hostname" => "domain.com"], true);
/**
 * Output is:
 * https://domain.com/en/login or
 * https://domain.com/login/?lang=en  or
 * https://domain.com/login   // if the Site isn't multi languages

مثال 2

use function packages\base\url;

echo url("login", ["@hostname" => "domain.com"], false);
/**
 * Output is:
 * /en/login?%40hostname=domain.com or
 * /login/?%40hostname=domain.com&lang=en  or
 * /login/?%40hostname=domain.com   // if the Site isn't multi languages

@encode : برای تعیین کردن Encoding صفحه استفاده میشود.

نکته : آرگومان های تابع base\url() اختیاری هستند; در صورتی که به تابع آرگومانی ارسال نشود ادرس دامنه اصلی را برمیگرداند.

نکته : زمانی که از تابع packages\base\url برای ادرس دهی صفحات استفاده میشود ، به‌صورت خودکار زبان فعال را در آدرس قرار میدهد .

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ‍مترجم مراجعه کنید.

مثال 1 :

<?php
use packages\base;
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>
  <a href="<?php echo base\url(); ?>"> home page </a> 
</h1>

/*output
  <a href="/"> home page </a> 
*/

</body>
</html>

مثال 2 :

/* نمونه فایل config.php

  'packages.base.translator.defaultlang' => 'fa_IR',
  'packages.base.translator.changelang' => 'uri',
  'packages.base.translator.changelang.type' => 'short'
*/ 
<?php
use packages\base;
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>
  <a href="<?php echo base\url('about-us'); ?>"> about us </a> 
</h1>

/*output
  <a href="/fa/about-us"> about us </a> 
*/

</body>
</html>

مثال 3 :


/* نمونه فایل config.php

  'packages.base.translator.defaultlang' => 'fa_IR',
  'packages.base.translator.changelang' => 'uri',
  'packages.base.translator.changelang.type' => 'short'
*/  
<?php
use packages\base;
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>
  <a href='<?php echo base\url("about-us", ["@hostname" => "test.com", "@lang" => "en", "key" => "value", "key2" => "value2"], true); ?>'> about us </a> 
</h1>

/*output
  <a href="http://test.com/en/about-us?key=value&key2=value2"> about us </a> 
*/

<h1>
  <a href='<?php echo base\url("about-us", ["@hostname" => "test.com", "@lang" => "en"]); ?>'> about us </a> 
</h1>

/*output
  <a href="/en/about-us?%40hostname=test.com"> about us </a> 
*/

</body>
</html>

مثال 4 :


/* نمونه فایل config.php

  'packages.base.translator.defaultlang' => 'fa_IR',
  'packages.base.translator.changelang' => 'parameter',
  'packages.base.translator.changelang.type' => 'complete'
*/  
<?php
use packages\base;
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>
  <a href='<?php echo base\url("about-us", ["@hostname" => "test.com", "@lang" => "en"],true); ?>'> about us </a> 
</h1>

/*output
  <a href="http://test.com/about-us?%40lang=en_US"> about us </a> 
*/

<h1>
  <a href='<?php echo base\url("about-us", ["@hostname" => "test.com", "@lang" => "en", "key" => "value"]); ?>'> about us </a> 
</h1>

/*output
  <a href="/about-us?%40hostname=test.com&%40lang=en_US&key=value"> about us </a> 
*/

</body>
</html>

مثال 5 :

/* نمونه فایل config.php

  'packages.base.translator.defaultlang' => 'en_US',
  'packages.base.translator.changelang' => 'uri',
  'packages.base.translator.changelang.type' => 'short'
*/
<?php
namespace packages\my_package\controllers;
use packages\base\{response, controller};
use packages\my_package\User;

class User extends controller {

  public function delete($user): response {
    $user = User::byId($user['id']);
    if($user) {
      $user->delete();
      $this->response->setStatus(true);
      $this->response->Go(base\url('users'));
      /*
        /en/users
      */
    }
    return $this->response;
  }
}
?>

مثال 6 :

/* نمونه فایل config.php

  'packages.base.translator.defaultlang' => 'en_US',
  'packages.base.translator.changelang' => 'parameter',
  'packages.base.translator.changelang.type' => 'complete'
*/
<?php
namespace packages\my_package\controllers;
use packages\base\{response, controller};
use packages\my_package\User;

class User extends controller {

  public function insert(): response {

    $inputs = array(
      'name' => array(
        'type' => 'string'
      ),
      'lastname' => array(
        'type' => 'string',
        'optional' => true,
      ),
      'email' => array(
        'type' => 'email',
      )
    );
    $formdata = $this->checkinputs($inputs);
    $user = new User($formdata);
    $user->save();
    $this->response->Go(base\url('user/view/'.$user->id));
    /*
      /user/view/1?%40lang=en_US
    */
    return $this->response;
  }
}
?>

آرگومان سوم

از آرگومان سوم برای تولید آدرس کامل استفاده میشود اگر مقدار آن true باشد آدرس بطور کامل تولید می‌شود. مقدار پیش فرض این آرگومان false است.

توجه : اگر مقدار آرگومان سوم برابر true و در آرگومان دوم @hostname مقدار دهی شده باشد، مقدار @hostname به عنوان دامنه اصلی در نظر گرفته می‌شود.

مثال 1

use function packages\base\url;

// domain is domain.com
echo url("login", [], false); // default is false
/**
 * Output is:
 * /en/login  or
 * /login/?lang=en or
 * /login  // if the Site isn't multi languages
*/

مثال 2

use function packages\base\url;

// domain is domain.com
echo url("login", [], true);
/**
 * Output is:
 * https://domain.com/en/login or
 * https://domain.com/login/?lang=en  or
 * https://domain.com/login   // if the Site isn't multi languages
 */

مثال 3

use function packages\base\url;

// domain is domain.com
echo url("login", ["@hostname" => "newdomain.com"], true);
/**
 * Output is:
 * https://newdomain.com/en/login or
 * https://newdomain.com/login/?lang=en  or
 * https://newdomain.com/login   // if the Site isn't multi languages
 */

لینک به فایل های استاتیک قالب

برای دسترسی به فایل های استاتیک در قالب مانند تصاویر از متد packages\base\frontend\theme::url استفاده میشود . آرگومان ورودی متد آدرس فایل در قالب میباشد.

مثال 1 :

<?php
use packages\base\frontend\theme;
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <img src="<?php echo theme::url('assets/images/img.jpg');?>">

  /*output
    <img src="/packages/my_package/frontend/assets/images/img.jpg');?>">
  */

</body>
</html>

لینک به فایل های استاتیک پکیج

برای دسترسی به فایل های موجود در پکیج از متد packages\base\package::url استفاده میشود.

پوشه های ذخیره اطلاعات

فایل های پکیج که در زمان اجرا نیاز میشود برنامه نویس از آنها استفاده کند، دارای سطح دسترسی متفاوتی هستند به همین دلیل باید هر فایل را در پوشه ای متناسب با سطح دسترسی آن ذخیره کنیم.

به طور کلی فایل ها دارای سطح دسترسی public, protected, private هستند که باید به ترتیب در پوشه های storage/public , storage/protected , storage/private ذخیره شوند; سطح دسترسی آنها به شرح زیر است:

public : فایل هایی که سطح دسترسی آزادانه دارند را در پوشه ی storage/public ذخیره میکنیم . کاربران از طریق مرورگر و سایر پکیج ها از طریق کدنویسی، در صورت داشتن آدرس فایل میتوانند به آن دسترسی داشته باشند.

protected : سطح دسترسی این فایل ها تنها توسط پکیج ها میباشد و کاربران از طریق مرورگر نمیتوانند به ان دسترسی داشته باشند. این فایل ها در پوشه ی storage/protected ذخیره میشوند. پکیج ها درصورت داشتن آدرس فایل میتوانند از طریق کد نویسی آزادانه به فایل های این پوشه دسترسی داشته باشند.

private : این فایلها در پوشه ی storage/private ذخیره میشوند و تنها در همان پکیج از طریق کد نویسی میتوان به فایل ها دسترسی داشت.

مثال 1 :در مثال زیر میخواهیم فایلی را برای دانلود به کاربر بدهیم

<?php
namespace packages\my_package\controllers;
use packages\base\{response, controller, Packages};

class Main extends controller {

  public function document(): response {

    $doc = packages::package("my_package")->url("storage/public/doc.pdf");
    $this->response->Go($doc);
    return $this->response;
  }
}
?>

مثل 2 : نمایش تصویر کاربر وارد شده در نوار بالای سایت


use function packages\base\url;
use package\base\Packages;

<nav class="navbar navbar-default">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar-collapse" aria-expanded="false">
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
    <a class="navbar-brand" href="#">Jalno.ir</a>
  </div>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-collapse">
    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
      <li><a href="<?php echo url("dashboard"); ?>">پیشخوان</a></li>
      <li class="dropdown">
        <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
          <img src="<?php echo Packages::package("packagename")->url("public/user_avatars/{$this->user->id}-avatar.jpg"); ?>" alt="<?php echo $this->user->name; ?>">
          <span class="caret"></span>
        </a>
        <ul class="dropdown-menu">
          <li><a href="<?php echo url("profile"); ?>">پروفایل</a></li>
          <li role="separator" class="divider"></li>
          <li><a href="<?php echo url("logout"); ?>">خروج</a></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
    </div>
  </div>
</nav>