اصول طراحی دیتابیس در جالنو

اصول نامگذاری

  • نام پکیج در ابتدای نام جدول همیشه قید میشود.
  • با استفاده از _ نام جدول بعد از نام پکیج نوشته میشود.
  • نام جدول معمولاً به صورت جمع استفاده میشود.
  • قسمت‌های مختلف نام جدول با استفاده از _ از یکدیگر جدا میشوند.

اصول ستون‌ها

  • معمولاً و در اغلب جداول به جز جدول های خاص اولین ستون همیشه شناسه ( id ) نامگذاری میشود. این ستون ایندکس Primary و به صورت Auto Increment تعریف میشود.
  • ستون وضعیت ( status ) به جز در جداول خاص در تمامی جداول استفاده میشود. این ستون مقدار عددی گرفته و از کم حجم ترین نوع عددی TINYINT برای نوع آن استفاده میشود. ( ثابت هایی متناظر با وضعیت‌ها در کلاس Model جدول تعریف و از استفاده ی مستقیم مقدار وضعیت‌ها خودداری می‌شود )
  • ستون هایی که به ستون شناسه ( id ) جدول دیگری ارتباط دارند، بعد از نام آن‌ها حتماً id_ اضافه میشود. مثلاً ستون با نام user به شناسه از جدول userpanel_users اشاره میکند، پس نام آن به صورت user_id ذخیره میشود.
  • برای ستون‌هایی که مقدار String ذخیره میکنند، اگر تعداد کارکتر ها قابل حدس باشد و یا از تعداد 255 کمتر باشد حتماً از نوع VarChar با تعداد محدود و مشخص شده استفاده میشود. مثلاً برای نام کاربر در جدل userpanel_users به تعداد 100 کارکتر محدود شده است.
  • نوع Collection ستون هایی که مقدار String ذخیره میکنند حتماً از نوع utf8mb4_unicode_ci برای جامعیت تمامی کارکتر ها استفاده میشود.
  • از ایجاد ستون هایی که به چند شناسه از جدول دیگر اشاره میکنند به صورت String خودداری و برای این مورد یک جدول دیگر ایجاد کنید. برای مثال برای ذخیره شناسه های چند دسته بندی برای یک مطلب در یک ستون، اقدام به ایجاد یک جدولبرای ارتباط ۱ به ۱ یک مطلب با یک دسته بندی کنید.

اصول ایجاد Model ها

نام Model ها بر خلاف نام جداول به صورت مفرد معرفی میشود. ثابت های وضعیت‌ها نیز باید به صورت عمومی ( Public ) در این کلاس معرفی شود. مانند کلاس Model کاربران که به صورت User و نام جدول به صورت userpanel_users معرفی شده اند.