Deprecated: packages\base\IO\file\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/file/local.php on line 7

Deprecated: packages\base\IO\directory\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/directory/local.php on line 6

Deprecated: packages\base\package implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/loader/package.php on line 4

Deprecated: packages\base\router\rule implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/router/rule.php on line 5

Deprecated: packages\base\response implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/utility/response.php on line 9
جالنو

زمان

کلاس packages\base\date از توابع زبان PHP استفاده میکند . با استفاده از این توابع، توابع کاربری جدید دیگری تولید شده است . متد های این کلاس برای راحتی به صورت ایستا static نوشته شده اند . مزیت استفاده از تابع date زمان است که سایت به صورت چند زبانه طراحی شده و نوع تقویم در این زبان ها متفاوت است ، میتوانید بعد از تغییر زبان، نوع تقویم متناسب با آن زبان را با استفاده از تابع setCanlenderName باگزاری کنید تا تاریخ های استفاده شده در وبسایت همگی به صورت یکجا بروز شوند .

مشخص کردن تقویم پیشفرض

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی تنظیمات مراجعه کنید

با افزودن تنظیم با عنوان packages.base.date در تنظیمات ، فرم ورک به صورت خودکار تقویم پیشفرض را فراخوانی خواهد کرد . مقدار این تنظیم میتواند یکی از موارد زیر باشد .

{"calendar": "jdate"}
// or
{"calendar": "gregorian"}

زمان به صورت timestamp

با استفاده از تابع time میتوانید زمان را به صورت timestamp دریافت کنید .

date::time();

تبدیل timestamp به تاریخ

با استفاده از تابع format میتوانید زمان timestamp را به صورت تاریخ نشان دهید . این تابع در پارامتر اول نوع نمایش تقویم و در پارامتر دوم زمان را دریافت میکند . در صورتی که مقداری برای پارامتر دوم مشخص نشده باشد، به صورت خودکار زمان حال را تبدیل خواهد کرد .

date::format(type, time);

قواعد نشانه گزاری این تابع دقیقا برابر پارامتر های ورودی data می باشد، که شرح آن را میتوانید در صفحه زیر مطالعه فرمایید . http://ir2.php.net/date

تبدیل تاریخ به timestamp

با استفاده از تابع strtotime میتوانید تاریخ را به timestamp تبدیل کنید . بیشترین استفاده از این تابع زمانی است که در فرم یک تاریخ دریافت میکند. برای بهینه سازی پایگاه داده، تاریخ را به فرم timestamp در آورده و در پایگاه داده ذخیره کنید .

مثال

// jalai calendar

echo date::time(); //  1493202918
echo date::format("Y F d"); // 1397 اردیبهشت 01
echo date::format("Y/F/d"); // 1397/اردیبهشت/01
echo date::format("Y/m/d"); // 1397/02/01
echo date::format("Y-m-d"); // 1397-02-01
echo date::format("Y-m-d", 1490610918); // 1397-01-07
echo date::strtotime("1396/04/18 22:17:37"); // 1499622457

// gregorian calendar

echo date::time(); //  1493202918
echo date::format("Y F d"); // 2018 April 21
echo date::format("Y/F/d"); // 2018/April/21
echo date::format("Y/m/d"); // 2018/04/21
echo date::format("Y-m-d"); // 2018-04-21
echo date::format("Y-m-d", 1490610918); // 2017-03-27
echo date::strtotime("2017/07/09 22:17:37"); // 1499622457