Deprecated: packages\base\IO\file\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/file/local.php on line 7

Deprecated: packages\base\IO\directory\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/directory/local.php on line 6

Deprecated: packages\base\package implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/loader/package.php on line 4

Deprecated: packages\base\router\rule implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/router/rule.php on line 5

Deprecated: packages\base\response implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/utility/response.php on line 9
جالنو

ارتباط شئ گرا با پایگاه داده

از کلاس dbObject برای نمونه سازی جداول پایگاه داده استفاده می شود . در این ارتباط برای هر جدول یک کلاس متناظر تعریف می شود . نام ستون ها در کلید های یک آرایه و در مقدار هر کدام اطلاعاتی از جمله نوع، اجباری و یکتا بودن هر ستون مشخص می شود. مزیت این روش بر ارتباط مستقیم ، شئ گرا بودن این ارتباط و مشخص بودن نوع، اجباری و یکتا بودن هر ستون است . از تکرار چند باره بررسی مقادیر ستون ها جلوگیری کرده، در صورتی مقدار ستونی با آنچه مشخص شده مغایرت داشته باشد، یا مقداری برای ستون های اجباری مشخص نشده باشد و یا مقدار ستون های یکتا، تکراری باشد، به صورت خودکار قبل از ارسال درخواست برای پایگاه داده بررسی و با پرتاب استثناهای به ترتیب package\base\db\InputRequired، package\base\db\InputDataType و package\base\db\duplicateRecord از ادامه روند جلوگیری خواهد کرد .

کلاس جدول users

<?php
namespace packages\packagename;
use packages\base\db\dbObject;
class user extends dbObject {
  protected $dbTable = "users";
  protected $primaryKey = "id";
  protected $dbFields = array(
    "firstname" => array("type" => "text", "required" => true),
    "lastname" => array("type" => "text"),
    "email" => array("type" => "text", "unique" => "true"),
    "cellphone" => array("type" => "text", "required" => true, "unique" => "true"),
    "password" => array("type" => "text", "required" => true),
    "city" => array("type" => "int"),
    "status" => array("type" => "int", "required" => true)
  );
  protected $relations = array(
    "city" => array("hasOne", state\city::class, "type")
  );
}

متد get

با استفاده از این متد میتوانید اطلاعات را به صورت دسته جمعی از پایگاه داده دریافت کنید . نوع بازگشتی این متد آرایه ای از شی های متناظر جدول درخواستی است . پارامتر اول تعداد ردیف ها و در پارامتر دوم، نام ستون و یا ستون های درخواستی از جدول را دریافت می کند .

$user = new user();
$user->get(limit, columns);

user::get(limit, columns);

مثال 1

$user = new user();
$users = $user->get(); // or user::get()
foreach ($users as $user) {
  print_r($user->toArray());
}
/* output
array(
  "id"=> 1,
  "firstname" => "Sam smith",
  "email" => "alex@smith.com"
);
array(
  "id"=> 2,
  "firstname" => "John",
  "email" => "John@some.com"
);
*/

مثال 2

$user = new user();
$users = $user->get(null, array("firstname")); // or user::get(null, array("firstname"))
foreach ($users as $user) {
  echo $user->firstname;
}
/* output
Sam smith
John
*/

متد getOne

با استفاده از این متد میتوانید ، اطلاعات فقط یک ردیف را از پایگاه داده دریافت کنید . نوع بازگشتی این متد یک شئ از کلاس متناظر است . این متد در پارامتر خود نام ستون و یا ستون های درخواستی از جدول را دریافت می کند .

$user = new user();
$user = $user->getOne(columns);

مثال 1

$user = new user();
$user = $user->getOne();
echo $user->id;
echo $user->firstname;
echo $user->email;
/* output
1
Sam smith
alex@smith.com
*/

مثال 2

$user = new user();
$user = $user->getOne(array("firstname", "email"));
echo $user->firstname;
echo $user->email;
/* output
Sam smith
alex@smith.com
\*/

متد getValue

این متد فقط مقدار یک ستون جدول را از پایگاه داده دریافت میکند . نوع بازگشتی این متد یک بسته به تعداد مقدار های بازگشتی میتواند یک مقدار ثابت و یا یک آرایه باشد که بسته به نوع ستون، نوع مقدار متفاوت خواهد بود . این متد در تنها پارامتر نام ستون دریافت میکند .

$user = new user();
$user->getValue(column);

مثال 1

$user = new user();
$count = $user->getValue("count(*)");
echo "{$count} users found";

$user = new user();
$username = $user->getValue("firstname");
echo "firstname is : {$username}";

متد where

با استفاده از این متد میتوانید در یک جدول ، ردیف هایی که فقط با شرط عنوان شده در این متد مطابقت دارند را دریافت کنید . پارامتر اول این متد نام ستون جدول و در پارامتر دوم مقدار شرط دریافت می شود .در پارامتر سوم نوع رابطه ی ستون و مقدار آن و در پارامتر چهارم ارتباط این شرط با شرط های دیگر مشخص میشود .

$user = new user();
$user->where(column, value, operator, cond);

مثال 1

$user = new user();
$user->where("id", 1);
$user = $user->getOne(array("firstname"));
/* output
Sam smith
*/

مثال 2

$user = new user()
$user->where("id", 1);
$user->where("firstname", "John", "=", "OR");
$users = $user->get();
foreach ($users as $user) {
  echo $user->id;
  echo $user->firstname;
  echo $user->email;
}
/* output
1
Sam smith
alex@smith.com

2
John
John@some.com
*/

مثال 3

$user = new user();
$user->where("id", 2, ">=");
$users = $user->get(array("id", "firstname"));
foreach ($users as $user) {
  echo $user->id;
  echo $user->firstname;
}
/* output
2
John
\*/

متد byId

این متد برای دریافت یک ردیف با شناسه مشخص شده می باشد . این متد را میتوان با استفاده از دو متد where و getOne معادل سازی نمود .

$user = new user();
$user->byId(id);

user::byId(id);

مثال

$user = new user();
$user->where("id", 1);
$user = $user->getOne();
echo $user->firstname; // Sam smith

$user = user::byId(1);
echo $user->firstname; // Sam smith

متد orWhere

این متد معادل متد where و مقدار OR در پارامتر چهارم است .

$user = new user();
$user->orWhere(column, value, operator);

مثال

$user = new user()
$user->where("id", 1);
$user->orWhere("firstname", "John", "=");
$users = $user->get();
foreach ($users as $user) {
  echo $user->id;
  echo $user->firstname;
  echo $user->email;
}
/* output
1
Sam smith
alex@smith.com

2
John
John@some.com
\*/

متد save

با فراخوانی این متد ، در صورتی که قبلا اطلاعات از پایگاه داده گرفته شده باشد، تغییرات در پایگاه داده بروزرسانی خواهند شد و در غیر این صورت با اطلاعات، یک ردیف جدید در جدول متناظر ایجاد خواهد شد . خروجی این متد، در صورت بروزرسانی و یا ذخیره موفق اطلاعات در پایگاه اطلاعات true و در غیر اینصورت false خواهد بود .

$user = new user();
$user->save();

مثال 1

$user = new user();
$user->where("id", 1);
$user = $user->getOne();
echo $user->firstname; // Sam smith
$user->firstname = "something else";
$user->save();
// update users set firstname = "something else" where id = 1
echo $user->firstname; // something else

مثال 2

$user = new user();
$user->firstname = "Jack";
$user->email = "Jack@email.com";
$user->save();
// insert new user with Jack for firstname

متد delete

این متد برای حذف ردیف جدول استفاده میشود . در صورتی که قبل از این متد با استفاده از متد where شرطی گذاشته نشود ، تمامی ردیف های آن جدول حذف خواهند شد . نوع بازگشتی این متد در صورت حذف ردیف true و در غیر این صورت false خواهد بود .

$user = new user();
$user->delete();

مثال 1

$user = new user();
$user->where("id", 1);
$result = $user->delete();
if ($result) {
  echo "successfully deleted";
}

متد orderBy

از این متد برای چینش ردیف های گرفته شده از پایگاه داده استفاده میشود . این متد در پارامتر اول نام ستون و در پارامتر دوم نوع چینش صعودی و یا نزولی ردیف ها را دریافت می کند .

$user->orderBy(orderByField, orderbyDirection);

مثال 1

$user = new user();
$user->orderBy("id", "DESC");
$users = $user->get();
foreach ($users as $user) {
  echo $user->id;
  echo $user->firstname;
}
/* output
5
Jack

4
John

1
Sam smith
*/

مثال 2

$user = new user();
$user->orderBy("name", "ASC");
$users = $user->get(null, array("firstname"));
foreach ($users as $user) {
  echo $user->firstname;
}
/* output
John
Sam smith
*/

متد groupBy

از این متد برای یکسان سازی اطلاعات دریافتی (حذف ردیف های با مقدار های تکراری در ستون مشخص شده) از پایگاه داده استفاده میشود . در پارامتر این متد نام ستون دریافت می شود .

$user = new user();
$user->groupBy(groupByField);

مثال 1

$users = user::get(null, array("firstname"));
foreach ($users as $user) {
  echo $user->firstname;
}
/* output
Sam smith
Sam smith
*/

$user = new user();
$user->groupBy("firstname");
$users = $user->get(null, array("firstname"));
/* output
Sam smith
*/

متد has

از این متد برای بررسی وجود و یا عدم وجود اطلاعات در پایگاه داده استفاده می شود . خروجی این متد در صورت یافتن ردیفی با شرایطی که قبل از آن تعریف شده باشد ، true و در غیر اینصورت false خواهد بود .

$user = new user();
$user->has();

مثال 1

$user = new user();
$user->where("email", "John@some.com");
$has = $user->has();
if ($has) {
  return "the email address already taken";
}