Deprecated: packages\base\IO\file\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/file/local.php on line 7

Deprecated: packages\base\IO\directory\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/directory/local.php on line 6

Deprecated: packages\base\package implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/loader/package.php on line 4

Deprecated: packages\base\router\rule implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/router/rule.php on line 5

Deprecated: packages\base\response implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/utility/response.php on line 9
جالنو

قالب

قسمت های سمت کاربر شامل HTML، CSS و Javascript یک قسمت ظاهری است. قالب ها باید در فایل package.json در کلیدی با عنوان frontend در پوشه ی اصلی پکیج تعریف شود .

فایل‌های html باید در پوشه‌ای به نام html ذخیره شوند. نام فایل های html باید با نام کلاس view متناظر با آن یکسان باشد.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی ظاهر مراجعه کنید

نمونه فایل package.json

{
  "permissions": "*",
  "frontend": ["frontend"]
}

میتوان قالب های متعددی در یک پکیج ایجاد و در فایل package.json تعریف کرد. فرم-ورک به صورت خودکار با استفاده از نام مشخص شده برای هر قالب، فایل های متناظر با ظاهر و قالب را بارگذاری می کند.

نمونه فایل package.json

{
  "permissions": "*",
  "frontend": ["frontend", "frontend_blog", "frontend_panel", "frontend_news"],
}

پیکربندی قالب ها

در شاخه اصلی هر قالب یک فایل برای پیکربندی و معرفی قالب با نام theme.json باید وجود داشته باشد. این فایل معرف مواردی چون نام قالب بوده که فرم ورک از طریق همین نام مشخص شده، قالب را پیدا و فعال میسازد. همچنین در این فایل سایر فایل ها و کلاس ها برای شناسایی توسط فرم ورک معرفی میشوند. از موارد دیگر میتوان در این فایل، فایل های ترجمه و فایل های ظاهری مانند CSS ها و Javascript ها را نیز معرفی کرد. نام پوشه ای که فایل‌های ظاهر قالب در آن قرار دارد در کلید autoload معرفی میشود.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی بارگذاری خودکار مراجعه کنید

نمونه فایل theme.json

{
  "name": "theme_name",
  "autoload": {
    "directories": ["views"]
  }
}

نام هر قالب باید به صورت یکتا باشد و نام مشخص شده در کلید name معرفی می شود. همچنین توضیحات اضافی مانند عنوان و یا نسخه ی قالب را برای خوانایی بیشتر به این فایل اضافه کنید. فایل های css و javascript نیز باید در فایل معرف قالب، در کلیدی با نام assets معرفی شوند.

برای راحتی نوشتار و استفاده از پکیج های مختلف NPM ، قابلیت Webpack در فرم-ورک پیاده سازی شده است. میتوانید css های قالب را با استفاده از less و scss و فایل های javascript را به صورت JQuery و یا حتی Typescript بنویسید. فرم-ورک به صورت خودکار پکیج های مورد نیاز را دانلود و فایل های معرفی شده را بعد از کامپایل و در قالب یک فایل در صفحه بارگذاری خواهد کرد.

برای استفاده از این قابلیت لازم است تا از پکیج node_webpack در کنار پکیج اصلی استفاده کنید.

نمونه هایی از معرفی فایل های css و js

نمونه معرفی فایل css

{"type": "css", "file": "assets/css/Style.css"}

{"type": "less", "file": "assets/css/Main.less"}

نمونه معرفی فایل javascript

{"type": "js", "file": "assets/js/Main.js"}

{"type": "ts", "file": "assets/ts/Main.ts"}

نمونه معرفی پکیج bootstrap در قالب

{"type":"package", "name":"bootstrap", "version": "^3.3.7"}

میتوانید نسخه ای که با برنامه ی شما سازگاری دارد را مشخص کنید تا در کامپایل های بعدی نیز فقط نسخه ی مشخص شده دانلود و کامپایل شود.

مترجم در قالب

در صورتی که از قابلیت مترجم فرم-ورک استفاده میکنید نیاز هست تا فایل های ذخیره-نوشته را در کلید languages معرفی کنید .

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی مترجم مراجعه کنید.

نمونه فایل ذخیره-نوشته در قسمت قالب

{
  "author": {
    "name" : "Jalno CO",
    "website" : "https://jalno.ir/"
  },
  "rtl": true,
  "phrases":{
    "title": "Jalno framwork docs",
    "description": "powered by <a href=\"{url}\">Jalno CO</a> , open license framwork"
  }
}

نمونه فایل معرف قالب theme.json

{
  "name": "frontname",
  "title": "Site Frontend",
  "version": "1.0.0",
  "assets": [
    {"type":"package", "name":"bootstrap", "version": "^3.3.7"},
    {"type":"package", "name":"jquery", "version": "^3.2.1"},
    {"type":"package", "name":"webuilder", "version": "^2.0.1"},
    {"type": "less","file": "node_modules/bootstrap/less/bootstrap.less"},
    {"type": "less","file": "assets/less/Main.less"},
    {"type": "ts","file": "assets/ts/Main.ts"}
  ],
  "autoload": {
    "directories": ["views"]
  },
  "languages": {
    "fa_IR": "langs/fa_IR.json"
  }
}

فراخوانی فایل های css

برای بارگذاری فایل های css فقط لازم است تا در صفحه‌ی html متد loadCSS را فراخوانی کنید. این متد در کلاس packages/base/view تعریف شده و ظاهر ها با توجه به رابطه ی پدر-فرزندی به آن دسترسی دارند.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>My First Site</title>
  <?php $this->loadCSS(); ?>
<head>

فراخوانی فایل های js

برای بارگذاری فایل های javascript هم نیاز هست تا در صفحه ی html متد loadJS را فراخوانی کنید. این متد نیز در کلاس packages/base/view تعریف شده و ظاهر ها با توجه به رابطه ی پدر-فرزندی به آن دسترسی دارند.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<body>

<?php $this->loadJS(); ?>
</body>
</html>