Deprecated: packages\base\IO\file\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/file/local.php on line 7

Deprecated: packages\base\IO\directory\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/directory/local.php on line 6

Deprecated: packages\base\package implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/loader/package.php on line 4

Deprecated: packages\base\router\rule implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/router/rule.php on line 5

Deprecated: packages\base\response implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/utility/response.php on line 9
جالنو

روند

اجرای برنامه و یا دستور هایی از طریق دستورات خط فرمان و یا اجرای بخشی از برنامه به صورت موازی و در زمینه از جمله مواردی هست که میتوانید با استفاده از کلاس pakcages\base\process انجام دهید. نتیجه هر روند باید پاسخی از جنس کلاس packages\base\response باشد .

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی پاسخ مراجعه کنید

نمونه-۱ یک فایل روند

<?php
namespace packages\packagename\processes;
use \packages\base\{process, response};
use \packages\packagename\ticket;
class tickets extents process {
  public function auto_close(): response {
    $response = new response(false);
    $ticket = new ticket();
    $ticket->where("status", 1); // ticket answered
    $ticket->where("answered_at", time() - 86400, "<=");
    $tickets = $ticket->get();
    foreach ($tickets as $ticket) {
      $ticket->status = 4; // ticket closed
      $ticket->save();
    }
    $response->setStatus(true);
    return $response;
  }
}

نمونه-2 فایل روند

<?php
namespace packages\packagename\processes;
use \packages\base\{process, response};
use \packages\packagename\phpmailer;
class Email extends process {
  public function send(array $parameter): response {
    $mail = new phpmailer();
    $mail->setFrom($parameter["sender"], $parameter["sender_name"]);
    $mail->addAddress($parameter["send_to"]);
    $mail->Subject = "Jeyserver Support";
    $mail->Body = "Your request has been done !"
    $result = $mail->send();
    return new response($result);
  }
}

فراخوانی روند ها

از دو طریق خط فرمان و یا نمونه سازی کلاس process میتوان کلاس های روندی را فراخوانی و اجرا کرد .

فراخوانی از طریق خط فرمان

از طریق دستورات خط فرمان به مسیر نصب پروژه بروید و فایل index.php همراه با نام کلاس و متد روند که با استفاده از @ به یکدیگر متصل شده اند را در پارامتری با نام process اجرا کنید .

cd /home/projectname/webserver
php index.php --process=packages/packagename/processes/tickets@auto_close

فراخوانی از طریق نمونه سازی

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی ارتباط شئ گرا با پایگاه داده مراجعه کنید

برای نمونه سازی از کلاس process باید یک نام و یک پارامتر مشخص کنید . نامی که برای روند مشخص میکنید، کلاس و متد مدنظر فراخوانی است . در صورتی که روند کلاس و یا متدی با نام مشخص شده پیدا نکند، با پرتاب استثنایی از جنس packages\base\proccessClass از ادامه برنامه جلوگیری خواهد کرد .همچنین پارامتر های ارسالی عینا برای متد روندی ارسال خواهند شد . پس از ذخیره نمیونه، میتوانید روند را با یکی از سه روش زیر فراخوانی کنید .

اجرای روند در زمینه

برای اجرای روند به صورت موازی و در زمینه باید از متد background_run استفاده کنید .

مثال

<?php
namespace packages\pckagesname\controllers;
use \packages\base\{controller, process};
class Main extends controller {
  public function request_done(): response {
    $process = new process();
   $process->name = "packages\\packagename\\processes\\Email@send";
   $process->parameters = array(
     "sender" => "support@jeyserver.com",
     "sender_name" => "Jey Support",
     "send_to" => "client@email.com",
   );
   $process->save();
   $process->background_run();
    $response = new response(true);
    $view = view::byName(views\tickets_list::class);
    $response->setData("message (will be) sent", "message");
    $response->setView($view);
    return $response;
  }
}

اجرا و انتظار برنامه برای دریافت پاسخ

از دو طریق میتوان برنامه را اجرا و منتظر پاسخ آن بود :

مثال 1

<?php
namespace packages\pckagesname\controllers;
use \packages\base\{controller, process};
class Main extends controller {
  public function request_done(): response {
    $response = new response(true);
    $view = view::byName(views\tickets_list::class);
    $process = new process();
   $process->name = "packages\\packagename\\processes\\Email@send";
   $process->parameters = array(
     "sender" => "support@jeyserver.com",
     "sender_name" => "Jey Support",
     "send_to" => "client@email.com",
   );
   $process->save();
   $process->run();
    $is_done = $proccess->waitFor(10) // 10 second
    if ($is_done) {
      $response->setData("message sent", "message");
    } else {
      $response->setData("message will be sent", "message");
    }
    $response->setView($view);
    return $response;
  }
}

مثال 2

<?php
namespace packages\pckagesname\controllers;
use \packages\base\{controller, process};
class Main extends controller {
  public function request_done(): response {
    $response = new response(true);
    $view = view::byName(views\tickets_list::class);
    $process = new process();
   $process->name = "packages\\packagename\\processes\\Email@send";
   $process->parameters = array(
     "sender" => "support@jeyserver.com",
     "sender_name" => "Jey Support",
     "send_to" => "client@email.com",
   );
   $process->save();
    $is_done = $proccess->runAndWaitFor(10) // 10 second
    if ($is_done) {
      $response->setData("message sent", "message");
    } else {
      $response->setData("message will be sent", "message");
    }
    $response->setView($view);
    return $response;
  }
}

بررسی وضعیت روند

با استفاده از متد isRunning میتوانید از وضعیت روند مطلع شوید. خروجی این متد در صورتی که روند درحال اجرا باشد true و در غیر اینصورت false خواهد بود .