Deprecated: packages\base\IO\file\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/file/local.php on line 7

Deprecated: packages\base\IO\directory\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/directory/local.php on line 6

Deprecated: packages\base\package implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/loader/package.php on line 4

Deprecated: packages\base\router\rule implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/router/rule.php on line 5

Deprecated: packages\base\response implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/utility/response.php on line 9
جالنو

پاسخ ها

هنگامی که مسیر یاب یک درخواست http تحویل یک کنترلر می دهد و آن را فراخوانی میکند، از آن انتظار دارد تا پس از انجام پردازش های لازم یک شئ از کلاس packages\base\Response را در نهایت برگرداند . یک پاسخ می تواند صفحه وب و یا یک فایل و یا داده‌هایی به فرم json یا xml ویا یک متن ساده باشد .

در جالنو برای کاربا پاسخ ها کلاس packages\base\Response ایجاد شده است. متد‌های زیر در این کلاس تعریف شده ‌‌اند. برای کار با کلاس Response لازم است شئ از این کلاس ایجاد شود. همچنین میتوانید از متغیر response کلاس کنترلر استفاده کنید که شئ از کلاس Response در آن ذخیره شده است.

وضعیت یک پاسخ را میتوانید زمان ایجاد شئ کلاس Response مشخص کنید. مقدار وضعیت بطور پیش فرض false میباشد.

use packages\base\Response;

$response = new Response(true);
متد کاربرد
is_ajax(): bool مشخص کننده نوع درخواست‌های ajax
is_api(): bool مشخص کننده نوع درخواست‌های api
setView(View $view): void تنظیم کلاس ظاهر
getView(): ?View شئ از کلاس ظاهر تعیین شده را بر‌میگرداند
setFile(File $file): void تنظیم یک فایل
setStatus(bool $status): void تنظیم وضعیت پاسخ
getStatus(): bool وضعیت پاسخ را برمیگرداند
setData(mixed $data, string $key): void تنظیم داده
getData(string $key): mixed داده های تنظیم شده را بر‌میگرداند
json(): string وضعیت پاسخ و داده‌های تنظیم شده را با فرمت json بر‌میگرداند
go(string $url): void انتقال کاربر
rawOutput(string $output): void چاپ کردن متن در خروجی
setHeader(string $key, string $value): void تنظیم مشخصه‌های header
setHttpCode(int $code): void مشخص کردن کد وضعیت پاسخ
setMimeType(string $type, ?string $charset = null): void تنظیم مشخصه های content-type و charset در header
forceDownload(): void مشخص میکند که فایل تنظیم شده برای دانلود می‌باشد

صفحات وب

اگر شما یک شئ از کلاس View را در اختیار داشته باشید و قصد دارید تا آن را به کاربر نشان دهید، از متد setView کلاس Response استفاده کنید و فریمورک پس از تمام شدن اجرای کنترلر آن را به کاربر نشان خواهد داد .

مثال 1

<?php
namespace packages\packagename\controllers;

use themes\themename\views;
use packages\base\{Controller, Response, View};

class Main extends Controller {

  public function index(): Response {
    $view = View::byName(views\Index::class);
    $response = new Response(true);
    $response->setView($view);
    return $response;
  }
}

مثال 2

<?php
namespace packages\packagename\controllers;

use themes\theme\views;
use packages\base\{Controller, Response, View};

class Main extends controller {

  public function index(): Response {
    $view = View::byName(views\Index::class);
    $this->response->setStatus(true);
    $this->response->setView($view);
    return $this->response;
  }
}

فایل

پاسخ ها میتوانند از جنس فایل ها باشند و فایل ها میتوانند دانلود شوند (مثل فایل های فشرده، برنامه ها یا ...) و یا میتواند بلافاصله به کاربر نشان داده شوند (مثل تصاویر و یا فایل های صوتی و تصویری) . برای این منظور میتوانید از متد setFile از کلاس Response استفاده کنید .

اگر بخواهید فایل تنها امکان دانلود داشته و در مرورگر نمایش داده نشود (مانند فایل های صوتی و تصویری) باید متد forceDownload() از کلاس Response را فراخوانی کنید. با فراخوانی این متد مشخصه content-disposition در header برابر مقدار attachment شده و دیگر فایل در مرورگر اجرا نمیشود.

باید مشخصات فایلی که به کاربر داده میشود تعیین شود این کار با استفاده از متدهای کلاس packages\base\response\File انجام میشود.

مثال 1

<?php
namespace packages\packagename\controllers;

use packages\packagename\Ticket;
use packages\base\{Controller, Response, NotFound};

class Main extends controller {

  public function getTicketFile($data): Response {
    $file = Ticket\File::byId($data['id']);
    if (!$file) {
      throw new NotFound();
    }
    $response = new Response();
    $responsefile = new Response\File();
    $responsefile->setLocation($file->path);
    $responsefile->setSize($file->size);
    $responsefile->setName($file->name);
    $response->setFile($responsefile);
    $response->setStatus(true);
    return $response;
  }
}

مثال 2

<?php
namespace packages\packagename\controllers;

use packages\packagename\File as Model;
use packages\base\{Controller, Response, NotFound, Packages};

class Main extends controller {

  public function download($data): Response {
    $file = Model::byId($data['id']);
    if(!$file) {
      throw new NotFound();
    }
    $file = Packages::package('packagename')->getFile($file->path);
    $responsefile = new response\File();
    $responsefile->setLocation($file->getPath());
    $responsefile->setSize($file->size());
    $this->response->forceDownload();
    $this->response->setFile($responsefile);
    $this->response->setStatus(true);
    return $response;
  }
}

پاسخ به درخواست های Ajax و API

اگر شما از سمت مرورگر درخواستی ارسال میکنید و نیاز دارید تا سرور اطلاعات لازم را به فرم JSON و یا XML برگرداند، شما باید از متد setData($data, $key) کلاس Response استفاده کنید .

این تابع در پارامتر اول مقدار آیتم که از هرنوع داده‌ای میتواند باشد و در پارامتر دوم( که حتما میبایست از جنس رشته باشد) کلید آن مقدار را دریافت میکند .

فریمورک زمانی که در URL Parameter مقدار ajax=1 و یا api=1 را دریافت کند، این مقادیر را به مرورگر ارسال میکند .

با فراخوانی متد getData میتوانید به داده‌های تنظیم شده دسترسی داشته باشید. پارامتر ورودی این متد کلید داده‌ میباشد. اگر به متد getData پارامتری ارسال نشود آرایه‌ای از داده‌های تنظیم شده برمیگرداند.

مثال 1

<?php
namespace packages\packagename\controllers;

use packages\packagename\state;
use packages\base\{Controller, Response};

class API extends controller {

  public function getCities($data): Response {
    $response = new Response(true);
    $city = new state\City();
    $city->where("state", $data["state"]);
    $city->orderBy("title_fa", "ASC");
    $city->ArrayBuilder();
    $response->setData($city->get(null, ["id", "title_fa"]), "cities");
    return $response;
  }
}

مثال 2

<?php
namespace packages\packagename\controllers;

use themes\themename\views;
use packages\base\{Controller, Response, View};

class Dashboard extends controller {

  public function forbidden(): Response {
    $this->response->setStatus(false);
    $this->response->setHttpCode(403);
    $view = View::byName(views\Forbidden::class);
    $this->response->setView($view);
    if ($this->response->is_api()) {
      $this->response->setData("forbidden", "error");
    }
    return $this->response;
  }
}

چاپ متن به عنوان خروجی

گاها ممکن است پاسخی که ارسال می‌شود یک صفحه وب و یا یک فایل نباشد و بخواهیم تنها متنی را به کاربر نمایش دهیم در این صورت با فراخوانی متد rawOutput میتوانید متن مورد نظر را به کاربر نمایش دهید. آرگومان ورودی این متد رشته مورد نظر میباشد.

مثال

<?php
namespace packages\packagename\controllers;

use packages\base\{Controller, Response, HTTP};

class Dashboard extends Controller {

  public function checkAccess(): Response {
    if (Http::$client["ip"] == "127.0.0.1") {
      $this->response->setStatus(false);
      $this->response->setHttpCode(403);
      $this->response->rawOutput("<h1>403 Forbidden page</h1>");
    }
    return $this->response;
  }
}

انتقال کاربر

در نظر بگیرید که کاربر فرم ورود به سایت را برای سرور ارسال کرده و کنترلر به نتیجه میرسد که اطلاعات وارده شده صحیح است، اکنون نوبت آن رسیده که کاربر را به پنل کاربری منتقل کنید . یا شما لازم دارید تا کاربر را برای پرداخت صورتحساب به درگاه پرداخت منتقل کنید . در این شرایط شما لازم دارید تا کاربر را از آدرسی به آدرس دیگری منتقل کنید و این کار میتواند با متد Go از کلاس Response انجام شود . شما در تنها پارامتر این تابع هر آدرسی وارد کنید، کاربر به آن آدرس منتقل خواهد شد .

برای اطلاعات بیشتر از نحوه‌ آدرس دهی به صفحه تولید آدرس مراجعه کنید

مثال

<?php
namespace packages\packagename\controllers;

use themes\themename\views;
use function packages\base\url;
use packages\packagename\User;
use packages\base\{Controller, Response, View, InputValidationException};

class Main extends controller {

  public function login(): Response {
    $view = View::byName(views\Login::class);
    $this->response->setView($view);
    $inputRules = array(
      "username" => array(
        "type" => "email",
      ),
      "password" => array()
    );
    $inputs = $this->checkinputs($inputRules);
    $user = new User();
    $user->where("email", $inputs["username"]);
    $user->where("password", md5($inputs["password"]));
    $user = $user->getOne()
    if (!$user) {
      throw new InputValidationException("username");
    }
    $this->response->setStatus(true);
    $this->response->Go(url("userpanel"));
    return $this->response;
  }
}

وضعیت پاسخ

برای مشخص کردن وضعیت پاسخ متد setStatus تعریف شده است ورودی این متد boolean میباشد. فراخوانی متد getStatus() وضعیت تعیین شده را برمیگرداند.

وضیعت پاسخ، زمان پاسخ به درخواست های api و ajax اهمیت بیشتری دارد.

مثال

<?php
namespace packages\packagename\controllers;

use packages\packagename\User;
use packages\base\{Controller, Response};

class Users extends controller {

  public function getUser($data): Response {
    $user = User::byId($data['id']);
    $this->response->setStatus(false);
    if ($user) {
      $this->response->setStatus(true);
      $this->response->setData($user, "user");
    }
    return $this->response;
  }
 }

تنظیم کد وضعیت

هر پاسخی که ارسال میشود دارای یک کد وضعیت میباشد. در جالنو میتوانید کد وضعیت را با فراخوانی متد setHttpCode($code) مشخص کنید.

در مثال زیر بررسی میشود که اگر درخواست ارسال شده از نوع ajax یا api باشد کد وضعیت آن 401 تنظیم شود.

مثال

<?php
namespace packages\packagename\controllers;

use packages\base\{Controller, Response};

class Dashboard extends controller {

  public function authError(): Response {
    $this->response->setStatus(false);
    if ($this->response->is_ajax() or $this->response->is_api()) {
      $this->response->setHttpCode(401);
    }
    return $this->response;
  }
}

تنظیم مشخصه‌های ‌header

در جالنو برای تنظیم مشخصه‌های header متد setHeader($key, $value) تعریف شده است. این متد در پارامتر اول عنوان مشخصه و در پارامتر دوم مقدار مشخصه را میگیرد

مثال

<?php
namespace packages\packagename\controllers;

use themes\themename\views;
use packages\packagename\Post;
use packages\base\{Controller, Response, View, NotFound};

class News extends controller {

  public function post($data): Response {
    $post = Post::byId($data['id']);
    if(!$post) {
      throw new NotFound();
    }

    $view = View::byName(views\news\Post::class);
    $this->response->setView($view);
    $view->setData($post, "post");
    $this->response->setHeader("author", $post->author);
    return $this->response;
  }
}