Deprecated: packages\base\IO\file\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/file/local.php on line 7

Deprecated: packages\base\IO\directory\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/directory/local.php on line 6

Deprecated: packages\base\package implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/loader/package.php on line 4

Deprecated: packages\base\router\rule implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/router/rule.php on line 5

Deprecated: packages\base\response implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/utility/response.php on line 9
جالنو

ایمن سازی

کلاس packages/base/utility/safe برای ایمن سازی محتویات رشته ها، اعداد و تاریخ ها استفاده میشود . متد های این کلاس برای راحتی استفاده به صورت ایستا static نوشته شده است . توجه داشته باشید در صورتی که از اعتبار سنج برای بررسی اطلاعات ورودی استفاده میکنید ، اعتبار سنج به صورت خودکار تمامی این موارد را انجام می دهد .

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی اعتبار سنجی مراجعه کنید

ایمن سازی رشته

رشته های دریافتی از سمت کاربر باید قبل از هر گونه استفاده از لحاظ محتویات ایمن سازی شود . ممکن است رشته کد های مخربی در رشته های دریافتی از سمت کاربر دریافت شوند که باعث اختلال در برنامه شوند . با استفاده از متد string میتوانید یک محتویات رشته را برای استفاده ایمن کنید . این متد در پارامتر خود رشته را گرفته و با پردازش هایی محتویات آن را ایمن سازی کرده و در خروجی باز برگشت می دهد .

safe::string(string);

ایمن سازی اعداد

تعیین محدوده و تبدیل یک رشته اعداد به عدد از جمله مواردی است که توسط متد number انجام میشود . این متد در پارامتر خود یک رشته و یا یک عدد دریافت میکند . در پارامتر دوم با مقدار true و یا false محدوده مجاز منفی بودن عدد را میتوانید مشخص کنید . این متد پس از بررسی رشته و یا بررسی محدوده عدد، مقدار عددی آن را در خروجی برگشت می دهد .

safe::number(num, negative);

ایمن سازی تاریخ

با استفاده از متد date و یا is_date میتوانید از صحت یک رشته به عنوان یک تاریخ مطمئن شوید . این متد در پارامتر اول خود یک رشته گرفته و پس از ایمن سازی یک آرایه که شامل خانه های سال، ماه و روز است برگشت می دهد .

safe::date(string);

ایمن سازی آدرس Email

متد is_email یک آدرس Email را از نظر فرمت یک آدرس ایمیل اعتبار سنجی می کند . خروجی این متد در صورتی که آدرس ایمیل صحیح باشد true و در غیر اینصورت false خواهد بود .

safe::is_email(string);

ایمن سازی شماره همراه

با استفاده از متد ‍is_cellphone_ir و یا cellphone_ir میتوانید از یک شماره به عنوان شماره همراه اطمینان کسب کنید . همانطور که از نام متد ها مشخص است ، این ایمن سازی فقط برای شماره همراه های ایرانی کاربرد دارد . متد cellphone_ir شماره همراه را فقط بر اساس طول آن ایمن سازی میکند .در صورتی که ایمن سازی انجام شده تایید شود، خروجی این متد برای یکسان سازی همان شماره همراه به همراه کد ایران (98) در ابتدای آن و در غیر این صورت false خواهد بود . ولی متد is_cellphone_ir شماره همراه را براساس محتویات آن و پیش شماره شرکت های اپراتور ایرانی نیز ایمن سازی میکند، خروجی این متد در صورت تایید صحت شماره همراه true و در غیر اینصورت false خواهد بود .

safe::is_cellphone_ir(string);
safe::cellphone_ir(string);

ایمن سازی آی پی

متد is_ip4 میتواند یک آی پی را انظر فرمت و طول ایمن سازی نماید . خروجی این متد در صورت تایید ایمن سازی true و در غیر اینصورت false خواهد بود .

safe::is_ip4(string);

مثال

$string= safe::string("jalno supported by 'jeyserver'");
echo $string;
/* output
jalno supported by jeyserver
*/

$date = "1397/02/03 12:00";
if ($result = safe::is_date($date)) {
  print_r($result);
} else {
  echo "Invalid date.";
}
/* output
Array
(
  [Y] => 1397
  [m] => 02
  [d] => 03
  [h] => 12
  [i] => 00
)
*/

$cellphone = "09123456789";
if (safe::is_cellphone_ir($cellphone)) {
  echo safe::cellphone_ir($cellphone);
} else {
  echo "Invalid cellphone.";
}
/* output
989123456789
*/

$ip = "127.0.0.1";
var_dump(safe::is_ip4($ip));
/* output
bool(true)
*/