Deprecated: packages\base\IO\file\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/file/local.php on line 7

Deprecated: packages\base\IO\directory\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/directory/local.php on line 6

Deprecated: packages\base\package implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/loader/package.php on line 4

Deprecated: packages\base\router\rule implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/router/rule.php on line 5

Deprecated: packages\base\response implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/utility/response.php on line 9
جالنو

خطاها در قالب

گاها لازم است خطاهایی که به وجود می‌آید در قالب نمایش داده شوند، برای نمایش و مدیریت این دسته از خطاها در فریمورک کلاس packages\base\view\Error ایجاد شده است.

کد خطا

برای مدیریت خطاها حتما پیشنهاد میشود برای هر خطا یک کد مشخص تعیین کنید که بیانگر علت خطای دریافتی میباشد. از این کد میتوانید برای پیدا کردن مشکل و یا نمایش خطای مختص به آن استفاده کنید.
در زمان ایجاد شئ از کلاس Error میتوانید کد خطا را در اولین آرگومان آن مشخص کنید. همچنین میتوانید بعد از ایجاد شئ، از متد setCode برای مشخص کردن کد خطا، استفاده نمایید.
از طریق فراخوانی متد getCode میتوانید کد خطا مشخص شده را دریافت کنید.

<?php
namespace packages\packagename\controllers;

use themes\themename\views\packagenaem as views;
use packages\packagename\{hosts\Plan as HostModel, Order as OrderModel, Tld as TldModel};
use packages\base\{Controller, Response, View, Http, InputValidationException, view\Error};

class Orders extends Controller {

  public function domain($data): Response {

    $view = View::byName(views\domains\Order::class);
    $this->response->setView($view);

    if (Http::is_post()) {
      $this->response->setStatus(false);
      $inputs = $this->checkinputs(array(
        'domain' => array(
          "type" => "string",
        ),
        'tld' => array(
          'type' => array('number', 'string'),
        ),
        'hostPlan' => array(
          'type' => HostModel::class,
          'optional' => true
        )
      ));
      if (!$inputs["tld"]) {
        throw new InputValidationException("tld");
      }
      if (!$inputs["domain"]) {
        throw new InputValidationException("domain");
      }
      if (is_number($inputs["tld"])) {
        $inputs["tld"] = TldModel::byId($inputs["tld"]);
        if (!$inputs["tld"]) {
          throw new InputValidationException("tld");
        }
        $inputs["tld"] = $inputs["tld"]->code;
      }
      $isAvailable = OrderModel::checkDomainAvailability($inputs["domain"] . "." . $inputs["tld"]);
      if (!$isAvailable) {
        $error = new Error("domain_is_not_available");
        // $error->setCode("domain_is_not_available");
        $view->addError($error);
        /**
         * Or you can throw it. Jalno will be catch and add it to view errors automatically
         * 
         * throw $error;
         */
      }
      $order = new Order();
      $order->user_id = 1;// Current user id
      $order->domain = $inputs["domain"] . "." . $inputs["tld"];
      if (isset($inputs["hostPlan"])) {
        $order->host_id = $inputs["hostPlan"]->id;
      }
      $order->status = OrderModel::NOT_CONFIGURED;
      $order->save();

      $this->response->setStatu(true);
    } else {
      $this->response->setStatu(true);
    }
    return $this->response;
  }
}

نوع خطا

در فریمورک خطاها به چهاردسته زیر تقسیم می‌شوند که هرکدام بیانگر سطحی از خطا هستند.

نوع خطا در متغیر type کلاس ذخیره می‌شود و مقدار پیش فرض آن fatal میباشد.

سطح کاربرد
success پیام تایید
warning خطاهایی که روند اجرای برنامه را متوقف نمیکنند اما نیاز به بررسی و یا حساسیت بیشتری دارند
fatal خطاهایی که باید روند اجرای برنامه متوقف شود
notice اعلام مشکلاتی که در برنامه وجود دارد

توجه : success خطا نیست از آن برای نمایش پیام هایی در قالب با مضمون موفقیت آمیز بودن عملیاتی در اجرای برنامه استفاده می‌شود.

مشخص کردن نوع خطا

برای مشخص کردن نوع خطا از متد setType استفاده می‌شود. در کلاس برای خطاها ثابت‌های SUCCESS , WARNING , FATAL , NOTICE تعریف شده است.

آرگومان ورودی متد setType رشته است و میتواند یکی از انواع خطا باشد. اگر ورودی متد به غیر از موارد فوق باشد استثنا type پرتاب می‌شود.

همچنین متد getType نوع خطا را بصورت رشته برمیگرداند.

use packages\base\view\Error;

$error = new Error();
$error->setType(Error::NOTICE);

متن خطا

برای نمایش خطا لازم است متنی برای خطا ثبت شده باشد. با فراخوانی متد setMessage میتوانید متنی برای خطا ثبت کنید. آرگومان ورودی این متد یک رشته می‌باشد.

همچنین با فراخوانی متد getMessage میتوانید به متن پیام خطا دسترسی داشته باشید.

use packages\base\view\Error;

$error = new Error();
$error->setMessage('This is error message!');

انتقال داده

علاوه بر متن پیام خطا میتوانید داده هایی نیز مشخص کنید. با فراخوانی متد setData میتوانید داده‌ها را ثبت کنید. متد setData دو آرگومان ورودی میگیرد. آرگومان اول مقدار داده ( از هر نوع داده‌ای میتواند باشد) و آرگومان دوم، کلید داده می‌باشد.

برای اضافه کردن چند داده باید متد setData چندین بار فراخوانی شود. برای جلوگیری از کد اضافه میتوانید به آرگومان اول یک آرایه کلید-مقدار دهید. درصورتی که آرگومان دوم نیز مقداردهی شود، تمامی آرایه برای آن کلید در نظر گرفته میشود.

متد getData داده های ثبت شده را برمیگرداند. متد یک آرگومان ورودی میگیرد که نام کلیدی است که زمان تنظیم داده‌ها تعیین شده است. درصورتی که به متد آرگومان ورودی داده نشود آرایه‌ای از تمامی داده‌های ثبت شده برمیگرداند.

مثال

<?php
namespace packages\packagename\controllers;

use themes\themename\views;
use packages\base\{View, NotFound, Controller, view\Error};
use packages\packagename\{Student as StudentModel, ClassRoom as ClassroomModal, ClassStudent};

class Classrooms extends Controller {

  public function addStudent($data) {

    $student = StudentModel::byId($data['student']);
    $classroom = ClassroomModal::byId($data['classroom']);
    if(!$student or !$classroom) {
      throw new NotFound();
    }
    $view = View::byName(views\classroom\AddStudent::class);
    $this->response->setView($view);

    if ($classroom->status == ClassroomModal::FINISHED) {
      $error = new Error();
      $error->setData($classroom->id, 'classroomId');
      $error->setData($classroom, 'classroomObj');
      $error->setMessage("کلاس پایان یافته است!");
      $view->addError($error);
      return $this->response;
    }

    $classStudent = new ClassStudent();
    $classStudent->class = $classroom->id;
    $classStudent->student = $student->id;
    $classStudent->save();

    $this->response->setStatus(true);
    return $this->response;
  }
}
?>

در مثال فوق متد addError در کلاس packages\base\View برای انتقال خطاها به قالب تعریف شده است.

تعیین حالت trace

در کلاس Error متغیر traceMode تعریف شده است که مشخص میکند چه اطلاعاتی از متغیرهای کلاس، زمان فراخوانی متد jsonSerialize() در خروجی نمایش داده شود. متد setTraceMode برای مقدار دهی و یا تغییر حالت traceMode پیاده سازی شده و یکی از ثابت های تعریف شده ی زیر را در تنها آرگومان خود دریافت میکند. زمانیکه این متغیر توسط برنامه نویس مقدار دهی نشود، به صورت خودکار مقدار FULL_TRACE در نظر گرفته خواهد شد.

حالت کاربرد
NO_TRACE فقط نوع خطا و پیام خطا را برمیگرداند
SHORT_TRACE در کلید trace اطلاعات فایل هایی که برای نمایش صفحه اجرا شده‌اند بصورت مختصر نمایش داده می‌شود
FULL_TRACE در کلید trace اطلاعات فایل هایی که برای نمایش صفحه اجرا شده‌اند در آرایه‌ای نمایش داده می‌شود

همچنین با فراخوانی متد getTraceMode میتوانید به مقدار traceMode دسترسی داشته باشید.

$error = new Error();
$error->setTraceMode(Error::SHORT_TRACE)

دریافت خطا ها در قالب

خطاهای ثبت شده را با متد‌‌‌های getError و getErrors میتوانید دریافت کنید. متد getError یک شئ از کلاس Error برمی‌گرداند که اولین خطا ثبت شده است و متد getErrors آرایه‌ای از اشیا کلاس Error که تمامی خطاهای ثبت شده است را برمیگرداند.

<body>
  <?php
  $errors = $this->getErrors();
  if ($errors) {
    foreach ($errors as $error) {
      $message = $error->getMessage();
      if (!$message) {
        $message = t($error->getCode());
      }
      echo '<div class="alert alert-danger" role="alert">
          <strong>'. $message . '</strong>
        </div>';
    }
  }
  ?>

متد jsonSerialize

از متد jsonSerialize() برای تبدیل شئ کلاس Error به آرایه قابل تبدیل به JSON استفاده میشود. این متد با استفاده از حالت مشخص شده در متغیر traceMode اطلاعات خروجی را مشخص میکند.

Serialize

زمانیکه شئ از کلاس serialize میشود، اطلاعات خروجی با استفاده از حالت مشخص شده در متغیر traceMode مشخص و در خروجی برگردانده میشوند.