Deprecated: packages\base\IO\file\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/file/local.php on line 7

Deprecated: packages\base\IO\directory\local implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/io/directory/local.php on line 6

Deprecated: packages\base\package implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/loader/package.php on line 4

Deprecated: packages\base\router\rule implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/router/rule.php on line 5

Deprecated: packages\base\response implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/base/libraries/utility/response.php on line 9

Deprecated: mb_convert_encoding(): Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/docboard/libraries/mvc/views/docboard.php on line 59

Deprecated: mb_convert_encoding(): Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/docboard/libraries/mvc/views/docboard.php on line 59

Deprecated: mb_convert_encoding(): Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /home/jalno478/domains/jalno.ir/public_html/packages/docboard/libraries/mvc/views/docboard.php on line 59
جالنو
این پکیج منسوخ شده و بروزرسانی نمیشود. برای جایگزینی از پکیج Node webpack استفاده کنید.

webpack

برای راحتی کد نویسی و استفاده از پکیج های مختلف NPM ، قابلیت Webpack در فرم-ورک پیاده سازی شده است. میتوانید css های قالب را با استفاده از less و فایل های javascript را به صورت JQuery و یا حتی Typescript بنویسید. فرم-ورک به صورت خودکار پکیج های مورد نیاز را دانلود و فایل های معرفی شده را بعد از کامپایل و در یک فایل در صفحه بارگذاری خواهد کرد.

برای استفاده از این قابلیت نیاز هست تا پکیج Webpack را برای کامپایل فایل ها در کنار پکیج اصلی استفاده کنید .

برای اطلاعات بیشتر در مورد پکیج های NPM به صفحه ی NPM مراجعه کنید

نصب

میتوانید همواره آخرین نسخه را از شاخه اصلی مخزن دانلود کنید: دانلود ZIP

یا اینکه مخزن را بصورت کامل در کنار پکیج اصلی کلون کنید:

git clone https://github.com/yeganemehr/webpack.git

راه اندازی

بعد از این میتوانید با مراجعه به پوشه ی اصلی پروژه، روند این پکیج را طریق خط فرمان فراخوانی کنید. این روند با استفاده از NPM تمامی پکیج های معرفی شده در فایل معرف قالب ها را دانلود کرده و با css و javascript هایی که در هر قالب نوشته اید، کامپایل میکند.

php index.php --process=packages/webpack/processes/webpack@run
برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی روند مراجعه کنید

بعد از اجرای خط فرمان بالا، شاهد لاگ های بسیاری خواهید بود، باید منتظر باشید تا روند به انتها برسد.
پس از اتمام در پوشه ی هر قالب پوشه ای با عنوان node_modules ایجاد خواهد شد. نیاز به تغییر در فایل های این پوشه و همچنین در هنگام جابه جایی پکیج سایت نیازی به انتقال آن نخواهید داشت.

نکته: پس از تغییر در هریک از پکیج های npm و یا تغییر در کد های css و javascript نیاز هست تا این روند مجددا فراخوانی شود.

نکته: در هر بار فراخوانی این روند، در صورتی که پکیجی از npm قبلا دانلود شده باشد، مجددا دانلود نخواهد شد.

خروجی فقط دو فایل یکی برای css و دیگری برای javascript است و کمک بسیاری به سرعت بارگزاری سایت خواهد کرد.

برای فراخوانی فایل های css فقط نیاز هست تا در صفحه ی html متد loadCSS را صدا بزنید. این متد در کلاس packages/base/view تعریف شده و ظاهر ها با توجه به رابطه ی پدر-فرزندی از آن ارث بری دارند.

نمونه فراخوانی فایل های css

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>My First Site</title>
    <?php $this->loadCSS(); ?>
<head>

برای فراخوانی فایل های javascript فقط نیاز هست تا در صفحه ی html متد loadJS را صدا بزنید. این متد نیز در کلاس packages/base/view تعریف شده و ظاهر ها با توجه به رابطه ی پدر-فرزندی از آن ارث بری دارند.

نمونه فراخوانی فایل های javascript

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<body>
<?php $this->loadJS(); ?>
</body>
</html>

پاک سازی پکیج های NPM

متد clean در این روند تمامی پکیج های npm دانلود شده در هر قالب را حذف میکند.

php index.php --process=packages/webpack/processes/webpack@clean